Indsatser

Der er gennem mere end 20 år oparbejdet en stor faglig viden og erfaring inden for neuropædagogik, neuropsykologi samt koncepterne Affolter, Bobath og Coombs. 

Herforuden anvendes øvrige behandlings/træningsformer inden for neurorehabiliteringsområdet.

 

Tværfaglig indsats

Der arbejdes tværfagligt således, at alle faggrupper arbejder sammen under samme faglige leder, alle faggrupper arbejder side om side i borgernes dagligdag sådan, at der naturligt bliver et vidensflow og en relationel koordinering om arbejdet med den enkelte borger. Hver borger tilknyttes et behandlingsansvarligt mini-team med de fagpersoner/kompetencer, som er relevante for borgerens forløb.

 

Planlægning af forløb

Den enkelte borges forløb planlægges af teamet sammen med borgeren med baggrund i de mål som handlekommunen har opstillet, og med udgangspunkt i, hvordan borgerens motivation bedst anvendes. Indsatserne tilrettelægges ud fra borgerens aktuelle problematikker og løbende progression. Planen evalueres løbende på team- og statusmøder og justeres herefter i forhold til de færdigheder og kompetencer, der opnås undervejs, så borgerens optimale udvikling sikres, og at borgeren dermed opnår et så højt deltagelsesniveau i eget liv som muligt.

 

Indsatser på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau

Der arbejdes med indsatser på kropsniveau og på aktivitets- og deltagelsesniveau, hvor også det omgivende miljø bruges som træningsbane. Træning i hverdagsaktiviteter er central i rehabiliteringen, hvor aktiviteterne afspejler den hverdag, borgeren skal udskrives til efter opholdet på Østerskoven.

Den følelsesmæssige, psykologiske og sociale rehabilitering foregår både individuelt, i gruppeaktiviteter og i de uformelle sammenhænge.

Forløbet er opdelt i fire faser: Forbesøg, målsætning, rehabilitering og til sidst udslusning.