Mission, Vision og Værdier

Formålet med et ophold på Neurocenter Østerskoven er at medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse – herunder så højt et funktionsniveau som muligt – fysisk, kognitivt, personlig og socialt.

 

Den højt specialiserede indsats og tværfaglige tilrettelæggelse er helt central i tilgangen til den enkelte borger. 

Regionens værdisæt I-TOP er kendetegnende for den måde, vi som højt specialiseret institution arbejder ud fra og ønsker at være kendt for.

 

Indflydelse / lydhørhed

Da vi arbejder med mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, er lydhørhed den væsentligste kanal til brugerindflydelse. At holde fast i nysgerrigheden er forudsætningen for, at vi ikke bliver fastlåste og fordomsfulde i vores forståelse af borgernes ressourcer og muligheder. Det enkelte menneske er eksperten i eget liv og er den, der på egen krop og sjæl mærker, hvordan en konkret hjælpe-indsats virker, det skal vi lytte til, og derpå stille os til rådighed med vores specifikke viden og faglighed. På Østerskoven handler lydhørhed om at arbejde på at forstå den andens virkelighed. Vi har ikke patent på at definere sandheden eller “det rigtige liv”, derfor skal vi være gode til at lytte til både borgerne, de pårørende og samarbejdspartnere, for vi er mindst lige så interesserede i at forstå deres virkelighed, som I at få dem til at forstå vores. At være lydhør indebærer, at vi lader os inspirere af forslag og argumenter fra borgere og pårørende, og dermed også med villighed til at skifte mening og indgå kompromisser.

 

Tillid

Tillid eller tiltro er en følelse og er dét fænomen, som viser sig ved, at et individ har en forventning om eller tro på, at et andet individ er pålideligt. På græsk og oldnordisk er ordet for (til)lid det samme som (til)tro.

Tilliden kan siges at have i hvert fald tre funktioner i det sociale rum. Den gør sociale handlinger forudsigelige, den skaber en fornemmelse af sammenhørighed og den gør det nemmere for personer at arbejde sammen og således er tillid en forudsætning for bl.a det virkningsfulde neuropædagogiske arbejde, det gode pårørende samarbejde og det velfungerende arbejdsmiljø. Vi må alle bestræbe os på at udvise tillid.

 

Ordentlighed

Ordentlighed er et godt gammeldags ord, og det udtrykker noget helt basalt om den måde, vi opfører os på i samspillet med andre (borgere, pårørende, politikere, kommuner m.fl.). Ordentlighed betyder for os, at vi tager vores ansvar alvorligt, at vi handler med omtanke for hinanden, og at vi er til at stole på. Ordentlighed er tæt knyttet til den etiske pligt, vi har som professionelle, og den samfundsmæssige funktion, vi opfylder. Af samfundet er vi givet et særligt ansvar, og vi har en etisk pligt til at udføre arbejdet, så det bedst muligt

tilgodeser hensynet til de mennesker, vi skal yde støtte til. I et forpligtende fællesskab er ordentligheden på mange måder kittet som gør, at fællesskabet fungerer. Ordentligheden som værdi udfordrer egoisme, dårlige undskyldninger og ansvarsforflygtigelse og sætter i stedet fokus på fællesskabet som et grundvilkår for menneskets eksistens og dernæst på vores ansvar og pligter over for fællesskabet.

 

Professionalisme

Referencen til et fagfællesskab, hvor hver enkelt medarbejder og personalegruppen samlet set besidder nogle særlige kompetencer:  

Viden; at være professionel handler om know-that; at kende teorierne, herunder være opdateret på nye metoder og teorier inden for sit felt.  

Kunnen; den særlige ekspertise i praktisk håndtering af komplicerede, flertydige og foranderlige situati-oner. Det er ikke nok at kende teorierne; man skal også være i stand til at omsætte dem i praksis. Det vil sige, at det at agere professionelt kræver know-how, der som nævnt er den form for viden, som knytter sig til det praktiske og udøvende element.  

Villen; endelig kan man som det tredje pege på, at det ikke nytter så meget, at vi både ved og kan, hvis ikke vi vil. Professionalisme forudsætter en særlig etisk forpligtelse og vilje til at arbejde for borgerens bedste. Det er her, den professionelle ed kommer til udtryk ved, at vi tager ansvar for og er i stand til at begrunde vores valg af handlinger ud fra det formål, vi er sat i verden for at opfylde.